ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Κατασκευών (Ν.4178/2013)

 

Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία και στην Τακτοποίηση-Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων Κατασκευών έχοντας διεκπεραιώσει πολλές δεκάδες υποθέσεις. Οι περισσότερες από αυτές με αυξημένες απαιτήσεις (σε παραδοσιακούς οικισμούς, βιομηχανικά κτίρια κ.α.)

 

Για την σωστή εκτέλεση της διαδικασίας απαιτείται να γίνουν τα παρακάτω στάδια:

 

–    Διενέργεια αυτοψίας στην ιδιοκτησία.

–    Έλεγχος κι αποτύπωση αυθαιρεσιών της ιδιοκτησίας.

–    Ενημέρωση του Ιδιοκτήτη για τα πρόστιμα και το παράβολο.

–    Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση των αυθαιρεσιών.

–    Σύνταξη προσωρινών φύλλων καταγραφής των αυθαιρεσιών.

–    Σύνταξη τεχνικής έκθεσης κι επισύναψη φωτογραφιών όλων των όψεων των αυθαιρεσιών.

–    Σύνταξη δελτίου ελέγχου δομικής τρωτότητας του φέροντα οργανισμού, συνοδευόμενο από αναλυτική τεχνική έκθεση και φωτογραφίες.

–    Σύνταξη σχεδίων κατόψεων και τομών.

–    Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος εξαρτημένου από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ ’87).

–    Διαδικασία χαρακτηρισμού στο αρμόδιο Δασαρχείο (εάν βρίσκεται εκτός σχεδίου)

–    Σύνταξη διαγράμματος κάλυψης (εάν απαιτείται).

–    Εύρεση, αγορά των Αεροφωτογραφιών και τεκμηρίωση του χρονικού διαστήματος δημιουργίας των αυθαιρέτων ή εύρεση άλλων δημοσιών εγγράφων που να αποδεικνύουν το χρόνο δημιουργίας.

–    Σύνταξη και υποβολή φακέλου στην Επιτροπή του Άρθρου 12 του Ν.4178/2013 (εάν απαιτείται).

–    Οριστική υποβολή φακέλου.

 

Αποτελεί ένα εξειδικευμένο αντικείμενο το οποίο απαιτεί ολοκληρωμένη γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας και εμπειρία.